Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По-долу са описани Общи условия, съгласно които www.led4auto.com предоставя услугите и продуктите си.

1.   Интернет магазина www.led4auto.com е собственост на "ЛЕДФОР" ЕООД,  наричан по долу ТЪРГОВЕЦ, с регистрация в гр. София, жк. Люлин 10, ЕИК 205425167.

2.   Под “Потребител/клиент” за по-кратко Клиент, се разбира всеки, който е посетил www.led4auto.com от своя компютър.

3.   Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/Клиента .

4.   Когато Клиент извърши поръчка посредством съответния бутон, същия се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

5.   Поръчката се счита за приета, след потвърждение от страна на  ТЪРГОВЕЦА

6.   Цените в сайта са крайни с включени данъци.

ДОСТАВКА

7.     Транспортните разходи се заплащат от Клиента, освен в случаите когато изрично е посочено, че доставката е безплатна.

8.     Документ за извършено плащане от Ваша страна, ще получите от куриерската фирма, с която сте получили пратката.

9.     Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху Клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

10.   При приемане от куриера, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Клиентът губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и документи.

11.   В случай, че бъде установено наличие на щети, които са получени при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

12.   При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

13.   При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

14.   Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направената от него поръчка.

15.  ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от поръчка в случай, че стоките не са достъпни или налични. При липса на складова наличност от заявената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е извършено предварително плащане, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите и заместваща поръчка.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

16.  ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ или обслужване на своите клиенти за дадена закупена стока, ако това е осигурено от производителя на стоката.

17.  Документ доказващ, че сте закупили стоката от нас и съответно изпълняващ ролята на гаранционна карта е касовия бон, издаден Ви от куриерската фирма, с която сте получили пратката.

18.  В документите за гаранционно обслужване са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената стока.

19.  Гаранционния срок е индивидуално упоменат за всеки продукт.

20.  Гаранцията е валидна в само при представяне на рекламационната стока в оригинална опаковка, придружена от следните документи: оригинален документ за продажба (спецификация, поръчка), оригинален платежен документ (касов бон, платежно нареждане) или копие от фактура за покупката и гаранционен документ;

21.  Ако в гаранционния срок, продукт с гаранция престане да функционира поради фабричен дефект или повреда,  то ще бъде предложен ремонт или замяна. Ако не е възможен ремонт или замяна, ще бъде предложено подобен продукт или приспадане на сумата, както и пълно връщане на сумата, в някои случаи.

22.  Ако не бъде установена повреда, продуктът ще бъде върнат обратно на клиента за негова сметка.

23.  ТЪРГОВЕЦЪТ не осигурява гаранция в следните случаи:  повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, проникване на влага, намокряне, неправилно съхранение, некачествено електричество (ниско или високо напрежение, токови удари), вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожари, при опит за ремонт от неоторизирани лица и фирми, повредени или липсващи обозначителни стикери. В такива случаи гаранцията отпада и всички поправки са за сметка на Клиента.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА /КЛИЕНТА

24.  Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на www.led4auto.com

25.  Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

26.  Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

27.  Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на www.led4auto.com.

28.  Клиентът длъжен да посочи верен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

29.  ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

30.  ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.led4auto.com.

31.  ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

32.  ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, промяна или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.led4auto.com.

33.  ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

34.  ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

35.  ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

36.  ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

37.  ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies) след изричното съгласие на потребителя. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента  и позволяват възстановяване на информация за Клиента , като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

38.  ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за щети и пропуснати ползи от неправилен монтаж на продукти, за които се изисква намесата на квалифициран персонал.

ЛИЧНИ ДАННИ

39.  ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информация за Клиентите с цел подобряване на предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското и европейско законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави;

40.  ТЪРГОВЕЦА единствено ще предоставя, лични данни ( име, телефон и адрес), на куриерски фирми с цел извършване на доставка към клиентите си.

41.  ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското и европейско законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

42.  ТЪРГОВЕЦА  се задължава да предостави лични данни, когато те са изискани от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

43.  На основание чл. 50 от ЗЗП Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Клиента  или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента , или когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача, и посочено от Клиента , приеме последната стока.

44.  В този случай Клиентът има правото да уведоми ТЪРГОВЕЦА в писмен вид за отказа от покупка  - чрез писмо по пощата, e-mail или чрез формата на сайта на магазина, съгласно приложение № 6 на Закона за защита на потребителите, без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу;

45.  Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за връщането на продукти се поемат от Клиента, освен ако Доставчикът изрично, за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам.

46.  В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ, ТЪРГОВЕЦА възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ТЪРГОВЕЦЪТ е бил уведомен за решението на Клиента  да се откаже от договора.

47.  ТЪРГОВЕЦА няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиента изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ТЪРГОВЕЦА.

48.  Възстановяването на сумата се извършва, като се използва същото платежно средство, използвано от Клиента  при първоначалната транзакция, освен ако Клиента изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Клиента.

49.  ТЪРГОВЕЦА има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

50.  Когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката, или износване, драскотини, охлузвания, токов удар, липсващи аксесоари, отпаднала или намалена производствена гаранция, доставчикът си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Клиента  след оценка на щетите или, по избор на Клиента , може са му достави продукта обратно, за негова сметка.

51.  Клиента се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на посочения срок от 14 дни.

52.  Правото на отказ съгласно т.34 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е в състояние да контролира;

- за доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на Клиента  или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

ИЗМЕНЕНИЯ

53.  Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА ,  без да е необходимо специално уведомяване на Клиента .

54.  ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, в случай че Клиентът не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.

55.  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.